ข้อกำหนดในการใช้งานของ SlotsMaker

แก้ไขล่าสุด: 8 / 12 / 2022

การยินยอมต่อข้อกำหนด

เว็บไซต์ SlotsMaker website (www.slotsmaker.com) รวมถึงสื่อในรูปแบบอื่น ช่องทางอื่น หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง หรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ (ขอกล่าวโดยรวมว่า “เว็บไซต์”) ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมายระหว่างคุณ (“คุณ”) ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือในนามนิติบุคคลก็ตาม กับ SlotsMaker (“พวกเรา” “เรา” หรือ “ของเรา”)

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ คุณรับทราบแล้วว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานทั้งหมดนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยต่อข้อกำหนดในการใช้งานประการใดก็ตาม คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ และจะต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์ในทันที

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งานได้ทุกเมื่อได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว วันที่ “แก้ไขล่าสุด” ของข้อกำหนดในการใช้งานจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์คือของเรา โดยชุดคำสั่งทั้งหมด รวมถึงฐานข้อมูล ฟังก์ชันการทำงาน ซอฟต์แวร์ การออกแบบเว็บ เสียง วิดีโอ ข้อความ ภาพถ่าย และกราฟิกบนเว็บไซต์ของเรา (กล่าวโดยรวมว่า “เนื้อหา”) และเครื่องหมายการค้าโลโก้ (“เครื่องหมาย”) เป็นของเราและได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เว้นแต่ว่าจะรู้ไว้เป็นอย่างอื่น

เว็บไซต์นำเสนอเนื้อหาและเครื่องหมายแบบ “เท่าที่มี” สำหรับการให้ข้อมูลและการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ห้ามนำส่วนใดในเว็บไซต์และเนื้อหาหรือเครื่องหมายไปแจกจ่าย จำหน่าย อนุญาต ทำซ้ำ จัดแสดง อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ แปล หรือใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่ว่าจะมีการอนุญาตอย่างชัดเจนในข้อกำหนดในการใช้บริการ

ตัวแทนผู้ใช้

เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ คุณยินยอมว่า:

(1) ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งเป็นความจริง เที่ยงตรง และครบสมบูรณ์ (2) คุณจะรักษาความเที่ยงตรงของข้อมูลดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวอย่างรวดเร็วตามความจำเป็น (3) คุณมีสิทธิ์ทางกฎหมายในการยอมรับต่อข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ (4) คุณต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (5) หากคุณเป็นผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

กิจกรรมต้องห้าม

เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ คุณยินยอมว่าจะไม่:

(1) ดึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากเว็บไซต์เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลหรือไดเร็กทอรี่ (2) ใช้งานฝ่ายบริการลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม หรือส่งรายงานที่เป็นเท็จ (3) ใช้เว็บไซต์สำหรับการทำธุรกิจที่สร้างรายได้ (4) ก่อกวน สร้างความรำคาญ ข่มขู่ หรือคุกคามพนักงานหรือตัวแทนของเราเพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้งานส่วนหนึ่งในเว็บไซต์ได้ (5) ลบประกาศลิขสิทธิ์ของเนื้อหาหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเรา เมื่อใช้เว็บไซต์ คุณยินยอมที่จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่รวมอยู่ในข้อกำหนดในการใช้งาน นอกจากนี้ เราจะไม่จำหน่าย ยอมรับ หรือเรียกร้องข้อมูลจากเด็ก เราจะลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์หากเราทราบว่ามีบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับเราโดยไม่มีความยินยอมจากผู้ปกครอง

การแก้ไข

เนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ ได้แก่ คำอธิบาย ความพร้อมของบริการ และข้อมูลอื่น ๆ อาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือมีความไม่ถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจำกัดความรับผิด

พวกเรา รวมถึงผู้อำนวยการ พนักงาน หรือตัวแทนของเราจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายต่าง ๆ ได้แก่ การสูญเสียกำไร การสูญเสียรายได้ หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเสียหายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นก็ตาม

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และไม่เอาความเราจากการสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง หรือการขอร้องใด ๆ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก (1) การใช้เว็บไซต์ (2) การละเมิดข้อกำหนดในการใช้งาน (3) การละเมิดการรับรองหรือประกันใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ หรือ (4) การละเมิดภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมสิ่งที่คุณมีภาระผูกพันในการชดใช้ความเสียหายให้กับเราแต่เพียงผู้เดียว และคุณยินยอมที่จะช่วยเหลือเราในเรื่องการเรียกร้องดังกล่าวโดยใช้ค่าใช้จ่ายของคุณเอง เมื่อเรารับทราบเกี่ยวกับการเรียกร้อง การดำเนินการ หรือกระบวนการดังกล่าวที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหายนี้ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบตามเห็นสมควร

ข้อมูลผู้ใช้

คุณรับทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สูญหายหรือเสียหาย และคุณจะไม่เรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับการสูญหายหรือเสียหาย

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับเรา ได้แก่ การส่งอีเมล การเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือการส่งแบบฟอร์มออนไลน์ คุณยอมรับว่าข้อตกลงทั้งหมด รวมถึงการประกาศ การเปิดเผย และการสื่อสารอื่นใดที่เราส่งให้กับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับแบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ คุณยอมรับที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากเรา

เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้คือสิ่งที่ใช้รับรองข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณกับเรา หากเราไม่ได้ใช้หรือไม่ได้บังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้งานใด ๆ เหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ สิทธิ์และหน้าที่ของเราทั้งหมดสามารถถ่ายโอนได้ทุกเมื่อ การสูญเสีย ความเสียหาย ความล่าช้า หรือความล้มเหลวต่อการดำเนินการอันเนื่องมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบหรือความรับผิดของเรา

จะไม่มีการร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือการเป็นตัวแทนเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเราอันเนื่องมาจากข้อกำหนดในการให้บริการหรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุณยินยอมว่าข้อกำหนดเหล่านี้เขียนขึ้นโดยเรา และไม่ควรใช้เพื่อเรียกร้องจากเรา

เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ​และคู่สัญญาไม่ได้ลงนามเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ คุณจึงสละสิทธิ์ต่อการคัดค้านใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น