ហ្គេមដែលគាំទ្រកម្មវិធីសមរភូមិប្រកួតរង្វាន់ PVP៖

ចំនុចប្រតិបត្តិ នឹង លក្ខខណ្ឌនៃយុទ្ធនាការ

1. ចំនួនទឹកប្រាក់រង្វាន់សរុប = USD 265,180.00
2. រយៈពេលនៃយុទ្ធនាការ៖ 08/11/2023 00:00 – 05/12/2023 23:59 (GMT +8)
3. ក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការ Live22 នឹងបែងចែក USD 9,471.00 ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីប្រាក់រង្វាន់សរុបដែលត្រូវចែករំលែកអ្នកឈ្នះកំពូល 301 ដែលបានឈ្នះជុំច្រើនបំផុត នៅក្នុងសមរភូមិប្រកួតប្រាក់រង្វាន់ PVP។
4. ហ្គេមដែលគាំទ្រកម្មវិធីសមរភូមិប្រកួតរង្វាន់ PVP៖
a) ហ្គេម Crypto Coins
b) ហ្គេម Apes Squad
5. ការចែករង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ៖
a) ចំណាត់ថ្នាក់ទី 1៖ ទទួលបានប្រាក់ USD 630  X 1 នាក់
b) ចំណាត់ថ្នាក់ទី 2៖ ទទួលបានប្រាក់ USD 420  X 1 នាក់
c) ចំណាត់ថ្នាក់ទី 3៖ ទទួលបានប្រាក់ USD 210  X 1 នាក់
d) ចំណាត់ថ្នាក់ទី 4៖ ទទួលបានប្រាក់ USD 158  X 1 នាក់
e) ចំណាត់ថ្នាក់ទី 5៖ ទទួលបានប្រាក់ USD 105  X 1 នាក់
f) ចំណាត់ថ្នាក់ទី 6៖ ទទួលបានប្រាក់ USD 53  X 5 នាក់
g) ចំណាត់ថ្នាក់ទី 7៖ ទទួលបានប្រាក់ USD 42  X 10 នាក់
h) ចំណាត់ថ្នាក់ទី 8៖ ទទួលបានប្រាក់ USD 37  X 15 នាក់
i) ចំណាត់ថ្នាក់ទី 9៖ ទទួលបានប្រាក់ USD 32  X 20 នាក់
j) ចំណាត់ថ្នាក់ទី 10៖ ទទួលបានប្រាក់ USD 26  X 35 នាក់
k) ចំណាត់ថ្នាក់ទី 11៖ ទទួលបានប្រាក់ USD 21  X 50 នាក់
l) ចំណាត់ថ្នាក់ទី 12៖ ទទួលបានប្រាក់ USD 17  X 80 នាក់
m)ចំណាត់ថ្នាក់ទី 13៖ ទទួលបានប្រាក់ USD 12.5  X 100 នាក់
n)ចំណាត់ថ្នាក់ទី 14៖ ទទួលបានប្រាក់ USD 8.50  X 180 នាក់
6. Live22 នឹងផ្តល់រង្វាន់ដល់គណនីសមតុល្យរបស់អ្នកលេងដែលមានសិទ្ធិឈ្នះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ ចន្លោះម៉ោង 09:00~12:00 (GMT +8)។
7. Live22 មានសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ផ្អាក ឬលុបចោលការផ្សព្វផ្សាយនៅពេលណាក៏បាន និងដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។