Điều khoản & Điều kiện chiến dịch

1. Tổng số tiền giải thưởng = 6,579,000,000.00 VND
2. Thời gian chiến dịch: 08/11/2023 00:00 – 05/12/2023 23:59 (GMT +8)
3. Trong thời gian chiến dịch, Live22 sẽ phân bổ 234,947,000.00 VND hàng ngày từ tổng giải thưởng để chia cho top 500 người chiến thắng, những người đã thắng nhiều vòng nhất trong PVP Bonus Battle.
4. Trò chơi hỗ trợ PVP Bonus Battle:
a) Crypto Coins
b) Apes Squad
5. Daily Prize distribution:
a) Cấp bậc 1: 15,628,500.00 VND  X 1 người
b) Cấp bậc 2: 10,419,000.00 VND x 1 người
c) Cấp bậc 3: 5,209,500.00 VND x 1 người
d) Cấp bậc 4: 3,907,000.00 VND x 1 người
e) Cấp bậc 5: 2,604,500.00 VND x 1 người
f) Cấp bậc 6: 1,302,500.00 VND x 5 ngườiplayers
g) Cấp bậc 7: 1,042,000.00 VND x 10 người
h) Cấp bậc 8: 912,000.00 VND x 15 người
i) Cấp bậc 9: 781,500.00 VND x 20 người
j) Cấp bậc 10: 651,000.00 VND x 35 người
k) Cấp bậc 11: 521,000.00 VND x 50 người
l) Cấp bậc 12: 417,000.00 VND x 80 người
m)Cấp bậc 13: 312,500.00 VND x100 người
n)Cấp bậc 14: 208,500.00 VND x 180 người
6. Live22 sẽ ghi có giải thưởng vào số dư của người chơi được hưởng vào ngày hôm sau, trong khoảng thời gian từ 09:00~12:00 (GMT +8).
7. Live22 có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.